Press "Enter" to skip to content

ועדת ערר תל השומר

התפקיד של ועדת ערר תל השומר כמו כל ועדת ערר הוא לפקח על החלטות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שנקרא גם המרב"ד. ועדת ערר יכולה לשנות או לבטל את ההחלטות המקוריות של המכון הרפואי ולקבוע כי מי שלא אושר לקבל רישיון נהיגה יוכל לקבל אותו למרות ההחלטה הראשונית. מי שבהחלטה הראשונית שלו נקבע שהוא לא יוכל להוציא רישיון נהיגה יכול לבקש לראות את ההחלטה ולצפות במסמכים ובאם הוא רוצה בכך יוכל לפנות להגיש ערעור תוך שלושים יום. כיוון שלא כל אחד יודע כיצד לגשת לועדת הערר מי שרוצה בכך יכול להיעזר בגורם נוסף שיעזור לו בכך.

איש מקצוע לקבלת עזרה

קבלת עזרה יכולה לסייע למי שרוצה לגשת אל ועדת ערר תל השומר בשלבים שונים. כדי להצליח לשנות את ההחלטה הראשונית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יש צורך בהבנה למה התקבל סירוב מלכתחילה ולאחר מכן להגיש ערר בצורה מסודרת. כדי לקבל עזרה מומלץ קודם כול לבקש את תמצית ההחלטה הראשונית (זאת יכול לבקש רק המועמד לקבלת הרישיון או רופא מטעמו) ולאחר מכן להגיש טפסים לערר.

כדאי לדעת

כל מי שרוצה להגיש ערר על ההחלטה הראשונית צריך לדעת את הפרטים הבאים:

  • לוח זמנים – יש להגיש טפסים אל ועדת ערר תל השומר עד לשלושים יום מרגע בו נמסרה החלטת המרב"ד לזה שביקש להוציא רישיון.
  • משרד הרישוי – את הבקשות עבור ועדת ערר תל השומר יש להגיש למשרד הרישוי ואך ורק דרך הדואר.
  • אגרה – כדי להגיש ערר על ההחלטה המקורית יצטרך המועמד לשלם אגרה התואמת לתעריף האגרות. את האגרה אפשר לשלם דרך אתר האינטרנט או דרך שובר תשלום בדואר.