Press "Enter" to skip to content

תפקידו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, או בקיצור מרב"ד, הינו גוף של משרד הבריאות שתפקידו העיקרי הינו לקבל החלטות רפואיות בנוגע לכשירותו או מצבו הגופני של נהג. המכון הוקם לפי צו של שר הבריאות משנת 1980 שהוא מקור סמכותו, והסמכויות עצמן מנויות גם בפקודת התעבורה וגם בתקנות התעבורה.

מדוע הוקם המכון?

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוקם מאחר שמשרד הרישוי כגוף סטטוטורי נעדר הידע הרפואי הנדרש כדי להחליט בעניינים הנוגעים לכשירותם ומצבם הגופני של הנהגים. לפיכך הוחלט כי בכל מקרה שבו נדרשת חוות דעת רפואית, מכל סיבה שהיא, יועבר העניין לבדיקה של המכון, אשר ייתן החלטה בנדון.

מהן סמכויותיו של המרב"ד?

תפקידו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לתת המלצות למשרד הרישוי בנוגע לפסילה או התליה זמנית או צמיתה של רשיון נהיגה של נהג, בשל מצבו הרפואי או בשל נטייתו של נהג לעבור על חוקי התעבורה. כמו כן מוסמך המכון לתת המלצות להתאמת אביזרים שונים עבור נהגים בעלי מוגבלות גופנית. ראוי לציין כי משרד הרישוי אינו חייב לקבל את המלצת המכון, אולם בפרקטיקה נוהג משרד הרישוי לאמץ את החלטות המכון.

אלו מקרים מגיעים לבדיקה במכון?

להלן רשימה לא מלאה של מקרים המובאים לבדיקה והחלטה של המרב"ד:

  1. נהגים אשר לגביהם עולה ספק בנוגע לכשירותם הרפואית להחזיק רשיון נהיגה
  2. נהגים המבקשים להרחיב את הרשיון שלהם לרשיון רכב ציבורי או רכב משא
  3. עברייני תנועה סדרתיים שרשיונם נשלל ותמה תקופת השלילה
  4. נהגים אשר משטרת ישראל דיווחה עליהם בגין מעורבותם בתאונות דרכים
  5. נהגים אשר הורשעו בדין ודווחו על ידי בית המשפט
  6. נכי משרד הבטחון

Comments are closed.