Press "Enter" to skip to content

מכון טמיר לפסיכותרפיה

גישות שונות של טיפול פסיכותרפי

מכון טמיר לפסיכותרפיה הוא מכון המטפל באנשים הזקוקים לעזרה נפשית על מנת לשפר את מצבם הרגשי, הנפשי או ההתנהגותי חברתי. הטיפול של מכון טמיר לפסיכותרפיה מתבצע על ידי אנשי מקצוע המתמחים בטיפולים פסיכולוגיים או פסיכותרפיים מתחום בריאות הנפש לרבות פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים קליניים ומטפלים באומנויות.

טיפולי המכון מיועדים לאנשים המתקשים להתמודד עם קשיים או משברים בחיים, פרידות כואבות, מוות של אדם אהוב, מצוקות נפשיות ממושכות, דיכאונות, חוסר סיפוק בחיים וכדומה. על מנת להתאים לכל מטופל את הדרך הנכונה והמתאימה עבורו להתמודדות עם קשיים אלה פותחו מספר גישות של טיפול פסיכותרפי.

הגישות השונות של מכון טמיר לפסיכותרפיה

מכון טמיר לפסיכותרפיה נוקט במספר גישות שונות כלפי המטופלים המגיעים למכון לעזרה והן:

  • הגישה הפסיכו- דינמית
  • הגישה של טיפול התנהגותי קוגנטיבי
  • גישת הטיפול האקזיסטנציאליסטי

הגישה הפסיכו-דינמית – גישה זו מתמקדת בנפש האדם ובתת מודע שלו. בגישה זו מתמקדים בעולם הרגש של המטופל ובתכנים הנפשיים שמקורם בילדות המוקדמת שלו ובקשריו עם הוריו. במהלך הטיפול מבין המטופל את  מערכות היחסים שלו בהווה לפי אותם קשרים מוקדמים בילדות ומוענקים לו כלים להתמודד עם קשיים אלה לקראת העתיד.

הגישה של טיפול התנהגותי קוגנטיבי – גישה זו מתמקדת בשינוי המחשבות וההתנהגות בהווה. החלק הקוגנטיבי מאתר דפוסי חשיבה בעייתיים של המטופל ובחלק ההתנהגותי מנסים לשנות את ההתנהגות הנובעת מאותם דפוסי חשיבה. הטיפול כולל גם תרגילים שנעשים בזמן הטיפול ומחוץ לשעות הטיפול, וזאת בנוסף לשיחות שמנהלים עם המטופל.

גישת הטיפול האקזיסטנציאליסטי – בשיטה זו מוסיפים לטיפול הרגשי וההתנהגותי גם מימד רוחני חשוב שמהותו היא חיפוש משמעות החיים לגביו.

מכון טמיר לפסיכותרפיה נוקט בכל הגישות הללו לאחר התאמתן למטופל הספציפי שמגיע לקבל עזרה.