Press "Enter" to skip to content

הגשת תביעה במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

יש כמה שלבים שעליהם חשוב להקפיד על מנת להגיש תביעת תאונות אישיות תלמידים. במקרה של תאונה נדרשים ההורים לפנות למזכירות בית הספר ולבקש סיוע. הם יכולים לדרוש לראות את פוליסת הביטוח ולעקוב אחר הפרטים שמופיעים בה. כך ניתן גם לקבל קישור לרשות המקומית ולהבין מול איזה חברת ביטוח מתנהלת התביעה. בניגוד למה שנהוג לחשוב, לא כל מוסדות הלימוד ברחבי הארץ מבוטחים מול אותה חברה. היכרות של ההורים עם שמה של חברת הביטוח יכולה לסייע להגשת התביעה ולקבלת כספי הפיצויים.

בשלב השני יש למלא את הטפסים כפי שנדרשים על ידי חברת הביטוח. נציגי החברה עצמם שולחים את הטפסים להורים והם גם יכולים להסביר להם על הסעיפים הרלוונטיים. כדאי למלא את הסעיפים השונים היטב, היות וזו הדרך היחידה למנוע מצב של עיכוב בתשלום הפיצויים. בנוסף, יש מקרים שבהם ניתן לקבל את טפסי התביעה דרך מזכירות בית הספר. כאן ההמלצה היא לבדוק כל מקרה לגופו ולא להתפשר על פיצויים בגלל חוסר היכרות עם לשון החוק.

בשלב השלישי אפשר לעקוב אחר התנהלות התביעה באמצעות איש הקשר בחברת הביטוח. מעקב אחר התביעה חיוני כמובן בכל סוגי התאונות האישיות, אך יש לו חשיבות מיוחדת בכל הנוגע לביטוח תאונות אישיות תלמידים. הסיבה לכך היא שתביעות מן הסוג הזה נוטות לארוך זמן רב ולערב שורה ארוכה של גופים וגורמים.

באיזה קופת חולים ניתן לקבל טיפול רפואי?

חלק ניכר מהנושא של תאונות מתייחס לטיפול רפואי במסגרת קופת החולים שבה מבוטח התלמיד. לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת 1994, תלמידים שנפגעו בתאונה זכאים לקבל סיוע רפואי בקופת החולים שבה יש להם ביטוח בתוקף.