Press "Enter" to skip to content

תאונות עבודה

מבוטחי תאונות עבודה במוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבטח שורה ארוכה של אזרחים כנגד תאונות עבודה. משמעות הביטוח היא בין היתר קבלת גמלה ופיצויים. הדבר החשוב הוא לבדוק את הזכאות להטבות ולברר האם תאונה ספציפית עומדת בקריטריונים הנקבעים על ידי החוק. המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי הם בראש ובראשונה עובדים שכירים. כל העובדים השכירים במשק מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה, למעט שוטר, סוהר ועובד שירות הביטחון. אלו עובדים המבוטחים על ידי הגופים המעסיקים אותם והם לא נמצאים תחת תחום האחריות של המוסד לביטוח לאומי.

שנית, המוסד לביטוח לאומי מעניק ביטוח נפגעי עבודה גם לעובד עצמאי אך רק בתנאי שהוא רשום. המוסד גם מבטח את כל מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, במקום שאושר לספק שירות מן הסוג הזה בתקנות הביטוח הלאומי. מעבר לכך, המוסד מעניק ביטוח נגד תאונות עבודה למי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה. הכיסוי הוא בשעת הבחינה בלבד ולא במהלך הקורס. כיסוי אחר ניתן למי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.

תאונות עבודה על פי חוק הנוער

לא רבים יודעים זאת, אך המוסד לביטוח לאומי מעניק ביטוח נפגעי עבודה גם לאסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער. המשמעות היא כיסוי נגד תאונות עבודה לעובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם. זו הרחבה מסוימת של הביטוח הרגיל והיא יכולה לבוא לידי ביטוי בשורה ארוכה של הטבות ופיצויים.

לבסוף, ביטוח תאונות עבודה של המוסד לביטוח לאומי תקף לכל מי ששכרו נקבע על פי החוק. בקטגוריה הזו נמצאים בעיקר חברי כנסת ושרים. הכיסוי הביטוחי עבורם תקף במהלך העבודה.